Utbildningar BRANDSKYDD

Utbildning i allmänt brandskydd

Kursen ger en grundläggande kunskap om förebyggande arbete, hantering av tillbud samt en förståelse för hantering av brandlarm. Utbildningen är anpassad utifrån Lagen om skydd mot olyckor (Lag 2003:778). Kursen är även lämplig som repetitionsutbildning. Innehåll: Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp. Förstå brandlarm och vilka åtgärder som ska vidtas. Risker: Vad och vilka hotas vid en brand? Skador och skadeverkan. Utrymningsvägar. Val av släckredskap – vilka släckmedel finns? Praktiska övningar med brandredskap och brandfilt. Efter utbildning skickas ett utbildningsbevis. Kursens längd: 2 – 3 timmar Plats: Företrädesvis i kundens lokaler Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning.

Anläggningsskötare Brandlarm

Kursen vänder sig i första hand till den anläggningsskötare som har att göra med automatiska brandlarm. (Ej sprinkleranläggningar.) Målet är att ge deltagarna kunskaper om: Förebyggande brandskydd Automatiska brandlarmanläggningars grundprinciper När, var och hur anläggningarna installeras Skötsel och underhåll Larmmottagaren/SOS Alarm AB ställer krav Vid en brandlarmanläggning ska det finnas en anläggningsskötare och en ställföreträdande med den kompetens som motsvarar den utbildning som vi erbjuder. Innehåll Förebyggande brandskydd, Brandskyddsåtgärder Lagen om skydd mot olyckor (LSO) Myndighetskrav Försäkringskrav Frivilliga anläggningar Brandskyddsdokumentation Uppbyggnad, Detektorer, Olika system Larmanläggningarnas skötsel

Larmöverföringsavtal Anläggningsskötarens ansvar enligt SBF 110:6 Kontroll och provning Kontrolljournal Frånkoppling av brandlarm vid entreprenader Organisation Kursens längd: Heldag alternativt uppdelad på två halvdagar. Plats: Företrädesvis i kundens lokaler alternativt en så kallad öppen kurs med andra deltagare. Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning.

Utbildning för Brandskyddsansvarig

Målgrupp och syfte Kursen vänder sig till den i företaget med ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till ansvariga för inköp av företagets brandskydd. Kursen behandlar bland annat lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga. Utbildningen ger deltagaren kunskaper i: Att på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt organisera och planera företagets brandsäkerhet. Att ansvara för brandskyddet på företaget och ha kunskap om hur brandsyn se behov av åtgärder Kursens längd: Heldag alternativt uppdelad på två halvdagar. Plats: Företrädesvis i kundens lokaler alternativt en så kallad öppen kurs med andra deltagare. Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning. Kursmateriel samt lunch och kaffe ingår. Utbildningen är anpassad utifrån Lagen om skydd mot olyckor (Lag 2003:778)

Lämna intresseanmälan

KONTAKTA OSS

ViewLogo.aspx
tel: 070-4054060

info@acesec.se